Wytyczne ESMA dla funkcji compliance (2021r.) – zagadnienia ogólne oraz propozycje wdrożeniowe cz. 1

Po ponad trzech latach od wejścia w życie pakietu MiFID II oraz po prawie 9 latach od czasu publikacji pierwszych Wytycznych w sprawie określonych aspektów wymogów dyrektywy MiFID dotyczących komórki ds. nadzoru zgodności z prawem, ESMA zaserwowała nam nowe Wytyczne.

Tak jak przy dokumencie Wytycznych z 2012 roku pozwoliłem sobie na analizę wdrożeniową, tak i przy obecnym postanowiłem zaproponować możliwości wdrożeniowe w firmie inwestycyjnej ale także na potrzeby funkcji compliance dla banków z art. 70 ust 2 ustawy o obrocie.  Więcej w pierwszej części artykułu Wytyczne ESMA dla funkcji compliance (2021r.) – zagadnienia ogólne oraz propozycje wdrożeniowe. Kolejne części po długim weekendzie.

Artykuł do pobrania: TUTAJ.

KNF – kara dla mBank

Komisja Nadzoru Finansowego wydała 16 kwietnia 2021 r. decyzję nakładającą na mBank S.A.  karę pieniężną w wysokości 50.000,00 PLN  za „nienależyte sprawowanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez fundusz w związku z wyceną akcji jednej spółki, mającej na celu zapewnienie, aby wartość aktywów netto tego funduszu oraz wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa” oraz  karę pieniężną w wysokości 4.250.000,00 PLN za „nienależyte sprawowanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez Sekurytyzacyjne Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, w związku z wyceną pakietów wierzytelności, mającej na celu zapewnienie, aby wartość aktywów netto tych funduszy oraz wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa” oraz „niepodejmowanie czynności mających na celu weryfikację zgodności działalności Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych z przepisami prawa oraz z uwzględnieniem interesu uczestników tych funduszy”.

Pełen komunikat: TUTAJ.

Nowe dokumenty GFXC – last look i pre-heddging

GFXC (Global Foreign Exchange Committee), znany chociażby z opracowania dokumentu FX Global Code, opublikował 11 maja dwa nowe ‚drafty’ dokumentów z prośbą o konsultacje – Global Foreign Exchange Committee: Commentary on Principle 11 and the role of pre‐hedging in today’s FX landscape oraz DRAFT – GFXC Execution Principles Working Group Report on Last Look. Wskazane wytyczne nie staną się cześcią FX Global Code, ale będą niejako wykładnią dla wytycznej 11 (pre-hedging) i wytycznej nr 17 (last look).

GFXC oczekuje informacji w ramach konsultacji nie później niż do dnia 31 maja 2021 r.