System ESG

Ważne: akty wskazane odnoszące się do aktów zamieszczonych na EuroLex mogą nie zawierać ostatnich nowelizacji danego aktu.

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Ujawnianie informacji” – SFDR);
  2. Dyrektywa Delegowana Komisji (UE) 2021/1269 z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniająca dyrektywę delegowaną (UE) 2017/593 w odniesieniu do uwzględniania czynników zrównoważonego rozwoju w zobowiązaniach w zakresie zarządzania produktami („ESG w product governance„);
  3. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/1253 z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/565 w odniesieniu do uwzględniania czynników, ryzyk i preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju w niektórych wymogach organizacyjnych i warunkach prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne („MiFID-ESG„);
  4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 („Taksonomia„);
  5. Mapa drogowa EBA – EBA’s roadmap on ESG (2022 r.);
  6. EBA report on management and supervision of ESG risks for credit institutions and investment firms („Raport EBA 2021 r.”);
  7. FCA – Authorised ESG & Sustainable Investment Funds: improving quality and clarity („Wytyczne FCA„);
  8. OCC – Principles for Climate-Related Financial Risk Management for Large Banks („Wytyczne OCC„);