System MAD II/MAR

Ważne: akty wskazane odnoszące się do aktów zamieszczonych na EuroLex mogą nie zawierać ostatnich nowelizacji danego aktu.

Akty prawne pierwszego poziomu UE:

 1. Dyrektywa MAD II – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku);
 2. Rozporządzenie MAR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE;

Akty prawne drugiego poziomu UE (RTS):

 1. Rozporządzenie 957/2016 („Trade surveillance”) – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/957 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących właściwych rozwiązań, systemów i procedur oraz formularzy powiadomienia stosowanych w celu zapobiegania praktykom stanowiącym nadużycie lub podejrzanym zleceniom i transakcjom, ich wykrywania i zgłaszania;
 2. Rozporządzenie 522/2016 („Scenariusze manipulacyjne”) – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w kwestiach dotyczących wyłączenia niektórych organów publicznych i banków centralnych państw trzecich, okoliczności wskazujących na manipulację na rynku, progów powodujących powstanie obowiązku podania informacji do wiadomości publicznej, właściwych organów do celów powiadomień o opóźnieniach, zgody na obrót w okresach zamkniętych oraz rodzajów transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze podlegających obowiązkowi powiadomienia;
 3. Rozporządzenie 908/2016 („Przyjęta praktyka rynkowa”) – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/908 z dnia 26 lutego 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych określających kryteria, procedurę i wymogi w zakresie ustanawiania przyjętej praktyki rynkowej przez wymogi dotyczące jej podtrzymania, zakończenia lub zmiany warunków jej dopuszczenia;
 4. Rozporządzenie 958/2016 („Rekomendacje inwestycyjne”) – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów;
 5. Rozporządzenie 9602016 („Market soundings”) – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/960 z dnia 17 maja 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych służących określeniu właściwych rozwiązań, systemów i procedur obowiązujących uczestników rynku ujawniających informacje w trakcie badań rynku;
 6. Rozporządzenie 1052/206 („Programy odkupu i środki stabilizacji”) – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji;
 7. Rozporządzenie 909/2016 („Powiadomienia właściwych organów – delegowane”) – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/909 z dnia 1 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących treści powiadomień przedkładanych właściwym organom oraz sporządzania, publikowania i przechowywania wykazu powiadomień;

Akty prawne drugiego poziomu UE (ITS):

 1. Rozporządzenie 378/2016 („Powiadomienia właściwych organów – wykonawcze”) – Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/378 z dnia 11 marca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do terminów, formatu i wzoru powiadomień składanych do właściwych organów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014;
 2. Rozporządzenie 959/2016 („Market soundings – powiadomienia”) – Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/959 z dnia 17 maja 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne badań rynku w odniesieniu do rozwiązań i wzorów formularzy powiadomienia na potrzeby uczestników rynku ujawniających informacje oraz formatu zapisów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014;
 3. Rozporządzenie 1055/2016 („Informacje poufne”) – Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014;
 4. Rozporządzenie 523/2016 („Transakcje osób zarządczych”) – Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014;
 5. Rozporządzenie 347/2016 („Listy insiderów”) – Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/347 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do określonego formatu list osób mających dostęp do informacji poufnych i ich aktualizacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014;

Polskie akty prawa powszechnie obowiązującego:

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego;

Wytyczne i QA ESMA:

 1. ESMA – Wytyczne dotyczące rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku. Opóźnienie ujawnienia informacji poufnych;
 2. ESMA – Wytyczne dotyczące rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku. Osoby, do których są adresowane badania rynku;
 3. ESMA – Wytyczne dotyczące rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku. Informacje dotyczące rynków towarowych instrumentów pochodnych lub powiązanych rynków kasowych na potrzeby określenia informacji poufnych w zakresie towarowych instrumentów pochodnych;
 4. ESMA – Questions and Answers – On the common operation of the Market Abuse Directive;
 5. ESMA – Questions and Answers – On the Market Abuse Regulation (MAR).

Wytyczne CESR (poprzednik ESMA):

 1. CESR – Level 3 – First set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive;
 2. CESR – Level 3 – Second set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive to the market;
 3. CESR – Level 3 – Third set of CESR guidance and information on common operation of the Directive to the market;

Materiały KNF:

 1. KNF – Stanowisko UKNF w sprawie zasad wypełniania przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane obowiązków notyfikacyjnych wynikających z art. 19 rozporządzenia MAR;
 2. KNF – Stanowisko UKNF w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR (z dnia 30 czerwca 2016 r.);
 3. KNF – Stanowisko w sprawie zakresu stosowania rozporządzenia MAR w stosunku do podmiotów rynku funduszy inwestycyjnych (2016 r.);
 4. KNF – Stanowisko UKNF w sprawie niektórych skutków niedostosowania do dnia 3 lipca 2016 r. polskiego porządku prawnego do przepisów rozporządzenia MAR (2016 r.);
 5. KNF – QA MAR czyli Pytania i odpowiedzi.
 6. KNF – Materiały z seminariów i konferencji.

Inne ciekawe materiały:

 1. ISDA/FIA – Final ISDA and FIA response to ESMA Consultation on MAR Review;
 2. Materiały SEG – Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych;
 3. IDM – Standard procedury przeciwdziałania manipulacji instrumentami finansowymi;
 4. IDM – Standard dotyczący zasad inwestowania na rachunek własny.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s