System MiFID II/PRIIPs

Ważne: akty wskazane odnoszące się do aktów zamieszczonych na EuroLex mogą nie zawierać ostatnich nowelizacji danego aktu.

Akty prawne pierwszego poziomu UE:

 1. Dyrektywa MiFID II: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE;
 2. Rozporządzenie MiFIR: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012.
 3. Rozporządzenie PRIIP: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP)

Akty prawne drugiego poziomu UE (RTS):

 1. Dyrektywa delegowana 593 /2017 – Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2017/593 z dnia 7 kwietnia 2016 r. uzupełniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do zabezpieczenia instrumentów finansowych i środków pieniężnych należących do klientów, zobowiązań w zakresie zarządzania produktami oraz zasad mających zastosowanie do oferowania lub przyjmowania wynagrodzeń, prowizji bądź innych korzyści pieniężnych lub niepieniężnych;
 2. Rozporządzenie 565/2017 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;
 3. Rozporządzenie 653/2017 (KID) – Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów;
 4. Rozporządzenie 1946/2017 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1946 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie uzupełnienia dyrektyw 2004/39/WE i 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wyczerpującego wykazu informacji, które potencjalni nabywcy muszą umieścić w powiadomieniu o planowanym nabyciu znacznego pakietu akcji w firmie inwestycyjnej;
 5. Rozporządzenie 2194/2017 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2194 z dnia 14 sierpnia 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do zleceń pakietowych;
 6. Rozporządzenie 571/2017 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/571 z dnia 2 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zezwoleń, wymogów organizacyjnych i publikacji transakcji dla dostawców usług w zakresie udostępniania informacji;
 7. Rozporządzenie 574/2017 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/574 z dnia 7 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących poziomu dokładności zegarów służbowych;
 8. Rozporządzenie 586/2017 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/586 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymiany informacji pomiędzy właściwymi organami podczas współpracy w zakresie działań nadzorczych, weryfikacji na miejscu i dochodzeń;
 9. Rozporządzenie 1943/2017 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1943 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji i wymogów w zakresie udzielania zezwoleń firmom inwestycyjnym;
 10. Rozporządzenie 571/2017 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/571 z dnia 2 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zezwoleń, wymogów organizacyjnych i publikacji transakcji dla dostawców usług w zakresie udostępniania informacji;
 11. Rozporządzenie 589/2017 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/589 z dnia 19 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi organizacyjne dla firm inwestycyjnych prowadzących handel algorytmiczny;
 12. Rozporządzenie 584/2017 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/584 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi organizacyjne w zakresie systemów obrotu;
 13. Rozporządzenie 568/2017 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/568 z dnia 24 maja 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu na rynkach regulowanych;
 14. Rozporządzenie 588/2017 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/588 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie minimalnej wielkości zmiany ceny dla akcji, kwitów depozytowych i funduszy inwestycyjnych typu ETF;
 15. Rozporządzenie 569/2017 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/569 z dnia 24 maja 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie zawieszania i wycofywania z obrotu instrumentów finansowych;
 16. Rozporządzenie 575/2017 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/575 z dnia 8 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących danych publikowanych przez systemy wykonywania zleceń na temat jakości wykonywania transakcji;
 17. Rozporządzenie 570/2017 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/570 z dnia 26 maja 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ustalenia rynku posiadającego zasadnicze znaczenie dla płynności w odniesieniu do powiadomień o czasowym wstrzymaniu obrotu;
 18. Rozporządzenie 1018/2017 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1018 z dnia 29 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje zgłaszane przez firmy inwestycyjne, operatorów rynku i instytucje kredytowe;
 19. Rozporządzenie 578/2017 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/578 z dnia 13 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi w zakresie umów o realizowanie funkcji animatora rynku i programów dotyczących realizowania funkcji animatora rynku;
 20. Rozporządzenie 566/2017 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/566 z dnia 18 maja 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie wskaźnika niewykonanych zleceń do liczby transakcji w celu zapobieżenia powstawaniu zakłóceń obrotu;
 21. Rozporządzenie 573/2017 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/573 z dnia 6 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie wymogów mających na celu zapewnienie uczciwości i niedyskryminacyjnego charakteru usług kolokacji i struktur opłat;
 22. Rozporządzenie 2022/2016 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/2022 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 600/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji do celów rejestracji firm z państw trzecich i formatu informacji przekazywanych klientom;
 23. Rozporządzenie 567/2017 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/567 z dnia 18 maja 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do definicji, przejrzystości, kompresji portfela i środków nadzorczych w zakresie interwencji produktowej i pozycji;
 24. Rozporządzenie 581/2017 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/581 z dnia 24 czerwca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących dostępu do rozliczeń w odniesieniu do systemów obrotu i kontrahentów centralnych;
 25. Rozporządzenie 585/2017 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/585 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących norm i formatów danych dla danych referencyjnych instrumentów finansowych i środków technicznych dotyczących uzgodnień, jakie zostaną dokonane pomiędzy Europejskim Organem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i właściwymi organami;
 26. Rozporządzenie 582/2017 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/582 z dnia 29 czerwca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających obowiązek rozliczania instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych oraz ramy czasowe akceptowania do rozliczenia;
 27. Rozporządzenie 572/2017 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/572 z dnia 2 czerwca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie oferowania danych przedtransakcyjnych i posttransakcyjnych oraz poziomu zdezagregowania danych;
 28. Rozporządzenie 580/2017 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/580 z dnia 24 czerwca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie przechowywania właściwych danych dotyczących zleceń, których przedmiotem są instrumenty finansowe;
 29. Rozporządzenie 579/2017 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/579 z dnia 13 czerwca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących bezpośredniego, znaczącego i przewidywalnego skutku kontraktów pochodnych wewnątrz Unii oraz zapobiegania obchodzeniu przepisów i wymogów;
 30. Rozporządzenie 2021/2016 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/2021 z dnia 2 czerwca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących dostępu do wskaźników;
 31. Rozporządzenie 2020/2016 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/2020 z dnia 26 maja 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kryteriów służących do ustalania, czy instrumenty pochodne podlegające obowiązkowi rozliczania powinny podlegać obowiązkowi obrotu;
 32. Rozporządzenie 577/2017 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/577 z dnia 13 czerwca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących mechanizmu pułapu wolumenu oraz przekazywania informacji na potrzeby przejrzystości i innych wyliczeń;
 33. Rozporządzenie 587/2017 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/587 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie przejrzystości dla systemów obrotu i firm inwestycyjnych w odniesieniu do akcji, kwitów depozytowych, funduszy inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów i innych podobnych instrumentów finansowych oraz dotyczących obowiązku realizowania transakcji na określonych akcjach w systemie obrotu lub za pośrednictwem podmiotu systematycznie internalizującego transakcje;
 34. Rozporządzenie 583/2017 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/583 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie przejrzystości dla systemów obrotu i firm inwestycyjnych w odniesieniu do obligacji, strukturyzowanych produktów finansowych, uprawnień do emisji oraz instrumentów pochodnych;
 35. Rozporządzenie 576/2017 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/576 z dnia 8 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących podawania co roku do wiadomości publicznej przez firmy inwestycyjne informacji o tożsamości systemów wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń;
 36. Rozporządzenie 590/2017 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/590 z dnia 28 lipca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zgłaszania transakcji właściwym organom;
 37. Rozporządzenie 591/2017 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/591 z dnia 1 grudnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących stosowania limitów pozycji dla towarowych instrumentów pochodnych;
 38. Rozporządzenie 592/2017 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/592 z dnia 1 grudnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kryteriów pozwalających ustalić, kiedy działalność ma być uznawana za działalność dodatkową względem głównego zakresu działalności ;
 39. Rozporządzenie 1943/2017 – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1943 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji i wymogów w zakresie udzielania zezwoleń firmom inwestycyjnym;

Akty prawne drugiego poziomu UE (ITS):

 1. Rozporządzenie 824/2016 – Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/824 z dnia 25 maja 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do treści i formatu opisu funkcjonowania wielostronnych platform obrotu i zorganizowanych platform obrotu oraz powiadamiania Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych;
 2. Rozporządzenie 988/2017 – Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/988 z dnia 6 czerwca 2017 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardowych formularzy, szablonów i procedur do celów realizacji uzgodnień dotyczących współpracy w odniesieniu do systemu obrotu, którego działalność ma znaczną wagę w przyjmującym państwie członkowskim;
 3. Rozporządzenie 1005/2017 – Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1005 z dnia 15 czerwca 2017 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i terminu przekazania informacji oraz publikacji decyzji o zawieszeniu lub wycofaniu instrumentu finansowego z obrotu na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych;
 4. Rozporządzenie 1110/2017 – Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1110 z dnia 22 czerwca 2017 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardowych formularzy, szablonów i procedur na potrzeby udzielania zezwoleń dostawcom usług w zakresie udostępniania informacji i powiązanych powiadomień na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych;
 5. Rozporządzenie 1093/2017 – Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1093 z dnia 20 czerwca 2017 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu sprawozdań dotyczących pozycji składanych przez firmy inwestycyjne i operatorów rynku;
 6. Rozporządzenie 953/2017 – Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/953 z dnia 6 czerwca 2017 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i terminu składania sprawozdań dotyczących pozycji przez firmy inwestycyjne i operatorów rynku prowadzących system obrotu zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych;
 7. Rozporządzenie 980/2017 – Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/980 z dnia 7 czerwca 2017 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące standardowych formularzy, szablonów i procedur do celów współpracy w zakresie działalności nadzorczej, weryfikacji na miejscu, dochodzeń i wymiany informacji między właściwymi organami zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE;
 8. Rozporządzenie 981/2017 – Rozporządzenie Wykonawcze Komisji(UE) 2017/981 z dnia 7 czerwca 2017 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące standardowych formularzy, szablonów i procedur na potrzeby procesu konsultacji innych właściwych organów przed wydaniem zezwolenia zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE;
 9. Rozporządzenie 1111/2017 – Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1111 z dnia 22 czerwca 2017 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i formularzy przekazywania informacji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE;

Wytyczne ESMA

 1. Wytyczne dotyczące wymogów w zakresie zarządzania produktami zgodnie z MiFID II (Product governance);
 2. Wytyczne – Kalibracja automatycznych mechanizmów zawieszania obrotu i publikacja wstrzymywania obrotu zgodnie z MiFID II;
 3. Wytyczne dotyczące organu zarządzającego operatorów rynku i dostawców usług w zakresie udostępniania informacji;
 4. Wytyczne – Zgłaszanie transakcji, przechowywanie danych dotyczących zleceń i synchronizacja zegarów w ramach MiFID II (Zgłaszanie transakcji);
 5. Wytyczne dotyczące oceny wiedzy i kompetencji (Wiedza i kompetencje);
 6. Wytyczne dotyczące praktyk sprzedaży krzyżowej (Sprzedaż krzyżowa);
 7. Wytyczne dotyczące złożonych instrumentów dłużnych i lokat strukturyzowanych (Complex debt instruments);
 8. Wytyczne w sprawie określonych aspektów wymogów dyrektywy MiFID dotyczących komórki ds. nadzoru zgodności z prawem (wersja 2021 r.);
 9. Wytyczne w sprawie pewnych aspektów wymogów dyrektywy MiFID dotyczących odpowiedniości;
 10. Wytyczne w sprawie stosowania sekcji C pkt. 6 i 7 załącznika I do MiFID II (instrumenty finansowe);
 11. Wytyczne w sprawie zasad i praktyk dotyczących wynagrodzeń (MiFID);
 12. Wytyczne – Alternatywne pomiary wyników;
 13. Wytyczne ESMA w sprawie określonych aspektów wymogów dyrektywy MiFID dotyczących komórki ds. nadzoru zgodności z prawem (wersja 2012 r.);

QA ESMA

 1. Questions and Answers relating to the provision of CFDs and other speculative products to retail investors under MiFID;
 2. Questions and Answers on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics;
 3. Questions and Answers on MiFID II and MiFIR transparency topics;
 4. Questions and answers (Q&A) on the PRIIPs KID.

Stanowiska KNF

 1. Stanowisko UKNF dotyczące definicji usługi oferowania instrumentów finansowych zawartej w art. 72 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (aktualizacja) (2022 r.);
 2. Stanowisko UKNF dotyczące oceny emitenta przez firmy inwestycyjne przed rozpoczęciem świadczenia usługi oferowania instrumentów finansowych (2022 r.);
 3. Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie utrwalania kontaktów z klientami firm inwestycyjnych (2021 r.);
 4. Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie stosowania art. 8 ust. 3 i 5 Rozporządzenia PRIIP – skierowane do twórców PRIIP (Tworzenie KID’ów);
 5. Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zarządzania produktowego (Product governance);
 6. Stanowisko UKNF w sprawie wybranych aspektów świadczenia przez firmy inwestycyjne oraz banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy usług doradztwa inwestycyjnego (2020 r.);
 7. Uzupełnienie „Stanowiska UKNF w sprawie przyjmowania i przekazywania „zachęt” w związku ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń (…)”, z dnia 21 grudnia 2018 r. w zakresie określania wynagrodzenia z tytułu zachęt (grudzień 2019 r.);
 8. Uzupełnienie „Stanowiska UKNF w sprawie przyjmowania i przekazywania „zachęt” w związku ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń (…)”, z dnia 21 grudnia 2018 r. w zakresie wymogów dokumentowania zachęt (wrzesień 2019 r.);
 9. Stanowisko UKNF dotyczące definicji usługi oferowania instrumentów finansowych zawartej w art. 72 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (2019 r.);
 10. Stanowisko UKNF w sprawie przyjmowania i przekazywania „zachęt” w związku ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń, których przedmiotem są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (2018 r.);
 11. Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) odnośnie implementacji dyrektywy MiFID II w zakresie dotyczącym wprowadzenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym oraz specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym (2017 r.);
 12. Wytyczne dotyczące świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych (2016 r.);
 13. Stanowisko UKNF w sprawie sposobu rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego składanych przez klientów tych podmiotów na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym w kontekście rozpatrywania skarg, o których mowa w art. 13a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (2015 r.);
 14. Stanowisko UKNF w zakresie funkcjonowania w ramach firm inwestycyjnych systemu nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) (2014 r.);
 15. Uzupełniające stanowisko UKNF w sprawie świadczenia przez firmy inwestycyjne usługi doradztwa inwestycyjnego (2013 r.);
 16. Stanowisko w sprawie postępowania firm inwestycyjnych na rynku Forex (2013 r.);
 17. Stanowisko UKNF w sprawie świadczenia przez firmy inwestycyjne usług doradztwa inwestycyjnego (2012 r.);
 18. Warunki przyjmowania i przekazywania przez firmy inwestycyjne świadczeń pieniężnych i niepieniężnych (tzw. Zachęty) – wersja dla domów maklerskich i banków (2011 r.);

Wszystkie stanowiska UKNF dla rynku kapitałowego: TUTAJ.

Wszystkie stanowiska UKNF dla rynku bankowego: TUTAJ.

Inne

 1. EIOPA – Wytyczne EIOPA na podstawie dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń na temat ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, które mają strukturę utrudniającą klientowi zrozumienie odnośnego ryzyka;
 2. European Commission – Questions and answers published by the Commission on the MiFID Directive 2004/39/EC (2004r.);
 3. ESMA (opinia) – Structured Retail Products – Good practices for product governance arrangements (2014 r.);
 4. CESR – MiFID Supervisory Briefings Conflicts of Interest (2008 r.);
 5. CESR – Inducements under MiFID. Public consultation (2006 r.);
 6. CESR – Inducements under MiFID (maj 2007 r.);
 7. CESR – Inducements under MiFID. Recommendations. Second Consultation Paper. (kwiecień 2007 r.);
 8. CESR – Inducements: Report on good and poor practices (2010 r.);
 9. UKNF – Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie obrotu instrumentami typu ETF w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia PRIIP (2018 r.).

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s